☰ Menu Prawe Menu ☰
WSSE Wrocław
Grafika zawierająca herb WSSE Wrocław

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zasady funkcjonowania

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest instytucją powołaną do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.  Organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa dolnośląskiego jest Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, który kieruje jednocześnie działalnością Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Wrocławiu. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Dolnośląski.

 

Zasady funkcjonowania

Dolnośląski Państwowy  Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu podejmuje działania z urzędu lub na żądanie strony.  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu działa jako organ I lub II instancji.

 

Załatwianie spraw

Klient lub inna strona posiada kilka możliwości wszczęcia sprawy:

- dostarczenie wniosku (sprawy) na piśmie lub przekazanie sprawy ustnie do protokołu

- przesłanie pisma pocztą lub faksem;

- przesłanie pisma pocztą elektroniczną;

- telefonicznie w pewnym zakresie.

  

W każdym przypadku sprawa zostaje przekazana do załatwienia odpowiedniej komórce organizacyjnej – zgodnie z kompetencjami. Zasady obiegu dokumentacji reguluje Instrukcja Kancelaryjna.

 

Sprawy załatwiane są niezwłocznie, z zachowaniem wymogów Kodeksu postępowania administracyjnego i z zachowaniem kolejności wpływu. W przypadku ewentualnych opóźnień powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia i terminie ostatecznego załatwienia jego sprawy.

Większość spraw podejmowanych jest z urzędu, w ramach prowadzonej działalności kontrolnej i postępowania pokontrolnego, w trybie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego.

 

 

Działalność kontrolna

Działalność kontrolna planowana jest na każdy rok kalendarzowy.

Plany kontroli (zatwierdzane przez Głównego Inspektora Sanitarnego) obejmują:

- plan kontroli kompleksowych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. dolnośląskiego,

- plany kontroli problemowych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. dolnośląskiego,

- plany kontroli obiektów nadzorowanych przez Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

 

 

Czynności kontrolne może wykonywać pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu posiadający ważną legitymację służbową i upoważnienie Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Wyniki z przeprowadzonej kontroli ujmowane są w protokole z kontroli, który jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisywany przez osobę kontrolującą i kontrolowaną. Jeden egzemplarz protokołu przechowywany jest w dokumentacji komórki kontrolującej, a drugi zostawiany jest upoważnionej osobie w kontrolowanym obiekcie.

 

W przypadku stwierdzonych naruszeń wymagań higieniczno-sanitarnych pracownik wykonujący czynności kontrolne i posiadający ważne upoważnienie Dolnośląskiego  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu ma prawo nałożyć na kontrolowanego grzywnę w postaci mandatu karnego kredytowanego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego [Dz.U.Nr 174, poz.1426 z późn.zm.] .

 

Osobie kontrolowanej przysługuje określony w protokole termin na wniesienie do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole.  

 

W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nakazuje w drodze decyzji administracyjnej usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

 

Jeżeli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części,  zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań.

Decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

 

Wytworzył:
Krzysztof Gorgol
Udostępnił:
Krzysztof Gorgol
(2010-02-04 13:56:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Gorgol
(2010-02-15 08:34:41)

 
 
liczba odwiedzin: 950697

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X