☰ Menu Prawe Menu ☰
WSSE Wrocław
Grafika zawierająca herb WSSE Wrocław

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

 
 

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest instytucją powołaną do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.  Organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa dolnośląskiego jest Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, który kieruje jednocześnie działalnością Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Wrocławiu. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Dolnośląski.

 

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor  Sanitarny realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, gromadzi dane epidemiologiczne, prowadzi działalność oświatowo-zdrowotną, nadzoruje przestrzeganie zasad higieny w  różnych dziedzinach życia poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

- higieny środowiska,
-  higieny pracy w zakładach pracy,
- higieny radiacyjnej,
-  higieny procesów nauczania i wychowania,
-  higieny wypoczynku i rekreacji,
-  zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
-  higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

 

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu nadzoruje  przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

-     higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia, czystości gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

-     utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego,  drogowego, lotniczego i morskiego bieżącego,

-     warunków produkcji, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,

-     warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi,

-     warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,

-     higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku,

-     higieny procesów nauczania,

-     przestrzegania przez osoby wprowadzające substancje lub preparaty chemiczne do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez użytkowników substancji lub preparatów chemicznych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U.z 2011 r. Nr 63 poz. 322),

-     przestrzegania przez podmioty wprowadzając do obrotu prekursory grupy IIA-R i IIB-R obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.),

-     kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.

 
 

Do zadań w zakresie bieżącego nadzoru sanitarnego należy zaliczyć:

-     uzgadnianie projektów wojewódzkich i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, a także wskazań lokalizacyjnych i lokalizacji autostrad pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,

-     uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:

   a) budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych,

   b)  nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie,

-     uczestniczenie w dopuszczaniu do użytku obiektów budowlanych, statków żeglugi śródlądowej i powietrznych oraz środków komunikacji lądowej,

-     inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.

 

Do zadań w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i powodowanych warunkami środowiska należy :

-     dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych,

-     opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola realizacji tych programów i planów,

-     sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem szczepień ochronnych ,

-     wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie – w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych,

-     wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia,

-     nadzór sanitarny nad ruchem pasażerskim i towarowym w portach lotniczych oraz przystankach,

-     udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno- epidemiologicznych lekarzom i personelowi pomocniczo-lekarskiemu, zatrudnionemu na statkach powietrznych i żeglugi śródlądowej,

-     kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach.

 

Do zadań w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych należy:

-     inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

-     pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia,

-     udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,

-     ocena działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze , szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udzielanie im pomocy w prowadzeniu tej działalności.

 

Państwowy inspektor sanitarny ma prawo wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.

    Wstęp do mieszkań osób korzystających z immunitetów dyplomatycznych na mocy ustaw, umów bądź zwyczajów międzynarodowych jest dozwolony jedynie w porozumieniu z właściwym przedstawicielem dyplomatycznym.

    W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

    Jeżeli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

 


 
 
liczba odwiedzin: 941161

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X