☰ Menu Prawe Menu ☰
WSSE Wrocław
Grafika zawierająca herb WSSE Wrocław

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wytyczne prowadzenia działalności sportowej oraz warunki sanitarne dla obiektów
sportowych podczas epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 dla województwa dolnośląskiego
(stan na dzień 19 czerwca 2020 r.):

I. Postanowienia ogólne:
Niniejsze wytyczne zostają wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz
upoważnienia Nr 46/2020 z dnia 18 maja 2020r. udzielonego Dolnośląskiemu Państwowemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu we Wrocławiu przez Głównego Inspektora
Sanitarnego.
W przypadku kolizji niniejszych wytycznych z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa (w szczególności przepisami właściwego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii) należy przyjąć pierwszeństwo stosowania powszechnie obowiązujących przepisów
prawa nad niniejszymi wytycznymi.
W przypadku kolizji niniejszych wytycznych z wytycznymi wydanymi bezpośrednio
przez Głównego Inspektora Sanitarnego należy przyjąć pierwszeństwo stosowania wytycznych
wydanych bezpośrednio przez Głównego Inspektora Sanitarnego nad niniejszymi wytycznymi.
Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Dolnośląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z uwzględnieniem zapisów aktualnie
obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. poz. 964, z późn. zm.).
Niniejsze wytyczne mają charakter uzupełniający względem wymagań wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie zwalniają z obowiązku przestrzegania
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Niniejsze wytyczne obowiązują do czasu ich zmiany lub odwołania, jednakże nie dłużej
niż przez okres obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2.
II. Postanowienia szczegółowe
Liczba uczestników zajęć lub wydarzeń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego
powinna być dostosowana do wymagań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
Stosownie do obowiązujących przepisów (właściciel albo zarządca lub podmiot
działający w jego imieniu), organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych
(w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):
a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym,
korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne;
c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub
korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk
i sprzętu sportowego,
d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć
sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu
sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;
Stosownie do obowiązujących przepisów osoby uczestniczące w zajęciach sportowych
lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego
powinny dezynfekować ręce, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia
sportowe.
Ponadto zaleca się, aby:
- umożliwić rezerwacje obiektów sportowych online lub telefonicznie oraz dokonywanie
płatności elektronicznych,
- dokonywać weryfikacji uczestników poprzez każdorazowe zgłoszenie przez organizatora zajęć
sportowych do zarządcy osób wchodzących na obiekt,
- ustawić w dostępnym miejscu dozownik z płynem dezynfekcyjnym i informacją
o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub
wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego;
- o ile to możliwe, korzystać z osobistego sprzętu treningowego;
- zapewnić, aby sale i hale sportowe były regularnie wietrzone pomiędzy grupami
treningowymi, natomiast o ile zamontowana jest wentylacja mechaniczna pomieszczeń
ustawienie jej w trybie pracy ciągłej;
- zapewnić aby w obiektach sportowych regularnie oczyszczać i dezynfekować powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
- zapewnić w toaletach środki myjące do rąk;
- umieszczenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego
mycia rąk, jeżeli udostępniono dozowniki z płynem dezynfekcyjnym do rąk instrukcji
skutecznego odkażania rąk;
- podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej
wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;
- starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
- po zakończeniu gry niezwłocznie opuścić obiekt (nie gromadzić się).
Organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych może wprowadzić dodatkowe
działania zapobiegawcze w zależności m.in. od specyfiki obiektu, liczby uczestników, m.in.,
takie jak np. mierzenie temperatury u uczestników / trenerów / pracowników za ich zgodą przez
obsługę? (osobę wyznaczoną) za pomocą bezdotykowego termometru lub kamer termowizyjnych.
Nadto w przypadku organizacji wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych z udziałem
publiczności, przy organizacji takich wydarzeń, w szczególności w obszarze zwiększenia
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla uczestników wydarzeń oraz pracowników / dostawców
obsługujących dane wydarzenie, funkcjonowania ogólnodostępnych toalet, czy punktów
gastronomicznych (jeżeli dotyczy), stosować się do opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju
i Główny Inspektorat Sanitarny wytycznych:
- „Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów
w trakcie epidemii SARS-CoV-2” (link: https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesoweszkolenia-
konferencje-i-kongresy),
- „Wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce”
(link: https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia).
Procedury zapobiegawcze.
- postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownika / trenera:
Osoby prowadzące zajęcia sportowe (trenerzy) powinni zostać poinstruowani,
że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy,
powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,
oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
W przypadku wystąpienia u osoby prowadzącej zajęcia sportowe niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem osoba ta powinna niezwłocznie zaprzestać pracy
i transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) udać się do domu lub w przypadku gdy
jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w miejscu, w którym jest
możliwe czasowe odizolowanie od innych osób (w odległości min 2 z każdej strony od
pozostałych osób). Osoba ta powinna założyć osłonę ust i nosa.
Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywała osoba prowadząca
zajęcia, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę
zaistniały przypadek.
- postępowania w przypadku podejrzenia u uczestnika zajęć zakażenia koronawirusem:
W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe
samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu.
Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału
zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub
powiadomienie 999 albo 112. W przypadku osoby niepełnoletniej niezwłocznie powiadomić
o zdarzeniu rodzica lub opiekuna prawnego.
Jeżeli oznaki choroby stwierdzi się w trakcie zajęć zgłosić incydent do kierownictwa
obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba,
przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Osoba ta powinna niezwłocznie
zaprzestać uczestniczenia w zajęciach i transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym)
udać się do domu lub w przypadku gdy uczestnik jest niepełnoletni powinien oczekiwać na
transport w miejscu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie od innych osób (w odległości
min 2 z każdej strony od pozostałych osób). Dopilnować, aby osoba ta założyła osłonę ust i nosa.
W przypadku osoby niepełnoletniej niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu rodzica lub
opiekuna prawnego.
W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 ustalenie listy pracowników
oraz uczestników zajęć obecnych w tym samym czasie w części / częściach obiektu, w których
przebywał pracownik / uczestnik.

Wytworzył:
Tomasz Lehmann
Udostępnił:
Magdalena Odrowąż-Mieszkowska
(2020-06-19 12:30:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Odrowąż-Mieszkowska
(2020-06-19 12:31:49)
 
 
liczba odwiedzin: 959628

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X